วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ไซฟ่อน  กลายเป็นประเด่นที่ถูกล่าวถึงพอสมควร  เมื่อภาคีเครือขายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งชาติ (ภตช.) ออกมาเปิดเผยว่า  มีข้อมูลจากฮ่องกงว่า มีนักการเมืองไทย 
"ไซฟ่อน"เงินจำนวน 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วม

  คำว่า "ไซฟ่อน" ( syphon ) เป็นคำใช้ทับศัพท์  ที่มีความเข้าใจกันในแวดวงการเงินคำ ๆ นี้
ตามความหมายของนักบัญชี สถาบัญภาภัทร-ธุรกิจบัณฑิตย์ หมายถึง "การยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทไปเป็นของส่วนตัว  สามารถกระทำผ่านช่องทำธุรกิจปกติ เช่น  ธุรกิจ
ซื่อขายสินค้าหรือสินทรัพย์   การกู้หรือการให้กู้ยืมเงิน  และการค้ำประกัน  ซึ่งเป็นการกระทำระหว่างบริษัทจดทะเบียนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้บริหาร   หรือกิจการส่วนตัวของคนเหล่านี้"

  ส่วนข้อสังเกตพฤติกรรมการไซฟ่อนเงิน  จะมี 2 แบบหลัก ๆ คือ  1. การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ทำการซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าหรือตำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะซื้อกับบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้บริหาร  เจ้าของ  หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น และ  2. การที่บริษัทจดทะเบียนอนุมัติเงินกู้หรือลดหนี้สิน  หรือการอนุมัติเงินลงทุน
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่มีความชัดเจนว่าจะกู้เงินหรือลงทุนในเรื่องใด  โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทนั้น ๆ  ยังอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

  โดยสรุป  ไซฟ่อนคือ  การยักย้ายถ่ายเงิน   ซึ่งมีความหมายต่างจากฟอกเงิน  ที่หมายถึงการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา  แหล่งที่ตั้ง
การจำหน่าย  การโอน  การได้สิทธิใด ๆ ของเงินนั้น....!!!!!!!                             __________________________________________________

                                                                                                                          Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น