วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เฉียดวรรณกรรม "จารภาษาเทิดคุณครูปูชนีย์"

                                   
                                            "จารภาษาเทิดคุณครูปูชนีย์

                               แบบอย่างครูปูชนีย์ดีพร้อมสรรพ

                                        ตามลำดับตัวอักษรสุนทรถ้อย

                                        ก.กอบกิจคิดดีงามเดินตามรอย

                                        ความรู้ด้อย ข.ขวนขวายหมายหมั่นเพียร
             
                                                  ค.ครุ่นคิดเยี่ยงผู้นำล้ำเปรื่องปราด

                                        ฆ.ฆราวาสรู้ครองใจไม่หันเหียน

                                         ง.งดงามตามรูปแบบอย่างแนบเนียน

                                         ไม่แปรเปลี่ยนสืบสานต่อ  จ.จริงจัง

                                                    ฉ.ฉาดฉานงามสง่าวาจาคล่อง

                                         ช.ชี้ช่องเยาวชนคนรุ่นหลัง

                                         ซ.ซื่อสัตย์พูดทำจริงสิ่งจีรัง

                                        ณ.ณานขลังแน่วเน้นไม่เอนเอียง

                                                    ญ.ผู้ใหญ่กูลเกื้อมุ่งเผื่อแผ่

                                         ด.ดูแลเด็กด้วยใจหนักไม่เกี่ยง

                                         ต.ติดตามสอดส่องทั่วรั้วระเบียง

                                         เพื่อผลเพียง ถ.ถามไถ่ใฝ่อาทร

                                                     ท.ท่องเที่ยวเที่ยวอย่างครูความรู้กว้าง

                                         ธ.ธรรมถางสร้างทางธรรมสมคำสอน

                                         น.นอบน้อมนุ่มนวลชวนสังวร

                                         วางแผนก่อนดั่งภาพพจน์ ฎ.กฎเกณฑ์

                                                       ฏ.ปฏิบัตรมุ่งค้นคว้าสมวาระ

                                          ฐ.ฐานะฝังปลูกลูกหลานเหลน

                                         ฑ.ครุภันฑ์สะสมสร้างอย่างชัดเจน

                                         ฒ.วุฒิเด่นไม่เฉื่อยชาซังกะตาย

                                                        ค.คุณค่าครูคือครูผู้สร้างสรรค์
                                                           
                                          บ.บากบั่นไม่ท้อถอยปล่อยโดยง่าย

                                          ป.ปกป้องเหตุมหันต์อันตราย

                                          ผ.ผึ่งผายน่านับถือสมชื่อครู

                                                        ฝ.ใฝ่ฝันสรรค์สร้างทางสดวก

                                          พ.พรรคพวกหมั่นไปมาคบหาสู่

                                          ฟ.ฟั่นเฟือนตัดจากตนพ้นประตู

                                          โลกหน้าอยู่ยึดหลักข้อ ภ.อภิรมย์

                                                         ม.มุ่งหมายงานผดุงตามมุ่งหวัง

                                           อ.ยับยั้งรู้ประสานการเหมาะสม

                                           ร.รอบรู้รู้รอบจริงสิ่งชื่นชม

                                           น่านิยม ล.ลีลาสมท่าที

                                                        ว.ว่องไวในเหตุการณ์บันดาลค่า

                                           ศ.ศรัทธาเชื่อมั่นหมายในศักดิ์ศรี

                                           ษ.ศึกษาให้ทันโลกสบโชคดี

                                           ชูชีวี ส.สดใสไร้กังวล

                                                          ห.หุนหันตัดใจได้ไร้ปัญหา

                                           ฬ.กีฬารูเลศรู้เหตุผล

                                           อ.โอ้อวดอวดความดีเป็นศรีตน

                                           ครูเป็นคนไร้่เล่ห์ ฮ.เฮฮา

                                                          สื่อคำกลอนอักษรไทยมาลัยร้อย

                                           เพียรกลั่นถ้อยร้อยกรองสนองค่า

                                           เพื่อเทิดคุณพ่อขุนรามฯตามศรัทธา

                                           จารภาษาเทิดคุณครูปูชนีย์


                                       ___________________________________Chanpa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น